Rajagama wewa

River Basin

Yan Oya

District

Anuradhapura

DSD

Horowpotana

ASC

Parangiyawadiya

GNDs Name

149- Parandgiyawadiya

Total households

358

Extent of VIS

43.5(ac)

Village Irrigation System Development