Kiuvlekada wewa

River Basin

Yan Oya

District

Anuradhapura

DSD

Horowpotana

ASC

Parangiyawadiya

GNDs Name

149- Parandgiyawadiya

Total households

23

Extent of VIS

110(ac)

Village Irrigation System Development